KLACHTENREGELING KRAFT ADVOCATEN

Advocaten zijn op grond van de Verordening op de advocatuur verplicht om te voorzien in een klachtenregeling en deze van toepassing te verklaren op iedere overeenkomst die met een cliënt wordt aangegaan. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere (opdracht)overeenkomst met KRAFT advocaten.

Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Het uitgangspunt bij klachtenbehandeling is dat wanneer een cliënt een klacht heeft, deze klacht eerst intern – dat wil zeggen binnen het kantoor van de betrokken advocaat – wordt behandeld. Dat dient te gebeuren door een klachtenfunctionaris. Voor klachten met betrekking tot KRAFT advocaten treedt A.J. van Niel op als klachtenfunctionaris.

De behandeling van een klacht is in eerste instantie gericht op het zoeken naar een oplossing die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Als de afhandeling van de klacht niet leidt tot tevredenheid van de cliënt, dient het geschil elders te worden voorgelegd. De kantoorklachtenregeling geeft aan waar dat gebeurt. In dit geval is dat de rechtbank Amsterdam. Zie voor meer informatie de website van de landelijke Orde van advocaten: https://www.advocatenorde.nl/niet-tevreden-over-uw-advocaat.

  1. Een klacht dient schriftelijk, via e-mail, te worden ingediend bij de relevante klachtenfunctionaris.
  2. De klacht dient te zijn voorzien van een onderbouwing en omschrijving van de relevante omstandigheden, zodanig, dat het voor de klachtenfunctionaris op basis van een lezing van de klacht inzichtelijk is waar de klacht over gaat. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie. De klachtenregeling is ook van toepassing op onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.
  3. Klager en de persoon over wie geklaagd is, worden in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk, via e-mail, toelichting te geven op de klacht.
  4. Binnen één maand na ontvangst van de klacht stelt de klachtenfunctionaris de klager en de persoon over wie is geklaagd schriftelijk, via e-mail, met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de termijn van één maand, doet de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris is belast met de behandeling van de klacht.
  6. Indien de behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan klager het geschil uitsluitend voorleggen aan de rechtbank Amsterdam.
  7. Klager is geen kosten verschuldigd aan de advocaat of het advocatenkantoor voor de behandeling van een klacht.